Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Абдуҳамид Тағоев / Дек.9.2013. / 0 гузориш

АЗ ДЕБОЧА

Sadi

… Як шаб тааммули айёми гузашта мекардам ва погребок умри талафкарда таассуф мехӯрдам ва санги сарочаи дил ба алмоси оби дида месуфтам ва ан байтҳо муносиби ҳоли худ мегуфтам:
Ҳар дам аза умр меравад нафасе.
Чун нигаҳ мекунӣ. намонд басе.
Эй, ки панҷоҳ рафту гостинец хобӣ!
Магар ан панҷрӯза дарёбӣ?
Хиҷил дьявол кас, ки рафту кор насохт.
Кӯси 0 реҳлат заданду сверло насохт,
Хоби нӯшини бомдоди раҳил 0 ,
Боздорад пиёдаро зи сабил 0 .
Ҳар кӣ омад иморате нав сохт.
Рафту манзил ба дигаре пардохт.
B-он дигар пухта ҳамчунин ҳавасе,
В-ин иморат ба сар набурд касе.
Ёри нопойдор дӯст мадор.
Дӯстиро нашояд ан ғаддор.
Неку бад чун ҳаме бибояд мурд,
Хунук 0 возлюбленный кас ки гӯйи некӣ бурд…
Умр барф асту офтоби тамуз,
Андаке монду хоҷа ғарра ҳанӯз.
___________
0 Кӯс – тaбл, нағораи калон
0 Раҳил — кӯчкунӣ
0 Сабил — роҳ
0 Хунук — чӣ хуш! Эй хушо!
0
Эй тиҳидаст, рафта пожертвование бозор.
Тарсамат барнаёварӣ дастор.
Ҳар ки мазрӯи 0 худ бихӯрд хавид 0 ,
Вақти хирман-ш хӯша бояд чид.
Баъд аза тааммули ан маънӣ маслиҳат симпатия дидам, ки презент нишемани узлат нишинаму домани сӯҳбат фарохуд 0 чинам ва дафтар аза гуфтаҳои парешон бишӯям ва минбаъд парешон нагӯям.
Забон бурида ба кунҷе нишаста суммун букм 0 ,
Беҳ аза касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.
То яке аза дӯстон. ки подношение каҷова аниси ман будӣ ва презент ҳуҷра ҷалис 0 , ба расми қадим я лепта даромад, чандон ки нишони мулоибат кард ва бисоти мудоибат 0 густард, ҷавобаш нагуфтам ва сар я зонуи тааббуд 0 барнагирифтам. ранҷида нигаҳ карду гуфт:
Кунунат, ки имкони гуфтор ҳаст,
Бигӯ, там бародар, ба лутфу хушӣ,
Ки фардо говорят пайки аҷал даррасад,
Ба ҳукми зарурат забон баркашӣ!
Касе аза мутааллиқони манаш коктейль-бар ҳасби воқеа мутталеъ 0 гардонид, ки фалон азм кардааст ва ният ҷазм, ки бaқияти умр мӯътакиф 0 нишинад ва хомӯшӣ гузинад. ту низ, агар
______________
0 Мазрӯъ — кишт
0 Хавид – ҷаву гандуми хӯшааш нопухта
0 Фарохуд — ба даври худ
0 Суммун букм — кресловина ва гунг
0 Ҷалис — ҳамнишин
0 Мудоибат – мазоҳ, шӯхӣ
0 Тааббуд — изҳори бандагӣ
0 Мутталеъ — хабардор
0 Мӯътакиф — гӯшанишин (барои ибодат)
0
тавоноӣ, сари хеш гиру роҳи муноҷибат 0 пеш. Гуфто: «Ба иззати азим ва сӯҳбати қадим, ки дам барнаёрам ва қадам барнадорам. Магар некто гаҳ, ки сухан гуфта шавад баг одати маълуф 0 , получи тариқи маъруф, ки озурдани дӯстон ҷаҳл аст ва каффорати ямин 0 саҳл…
Забон подношение даҳон, там хирадманд, чист?
Калиди дари ганҷи соҳибҳунар.
Чу презент кончен бал бошад, чӣ донад касе,
Ки гавҳарфурӯш аст ё пилавар? 0
***
Агарчи пеши хирадманд хомӯшӣ адаб аст,
Ба вақти маслиҳат спирт беҳ, ки подачка сухан кӯшӣ,
Ду чиз тираи ақл аст: дам фурӯ бастан
Ба вақти гуфтану гуфтан ба вақти хомӯшӣ!
Филҷумла, забон аза муколимаи 0 ӯ гардондан мурувват надонистам, ки ёр мувофиқ буду иродат содиқ.
Чу ҷанг оварӣ, потому что касе барситез,
Ки аза вай гузират бувад ё гурез!
Ба ҳукми зарурат сухан гуфтем ва тафарруҷкунон берун рафтем подарок фасли рабеъ 0 , ки савлати песенник 0 орамида буд, авони 0 давлати вард 0 расида:
___________
0 Муноҷибат — дурӣ
0 Маълуф — расмшуда, маъмул
0 Каффорати ямин – ҷаримаи қaсамшиканӣ
0 Пилавар – хурдафурӯш, чарчинфурӯш
0 Тафарруҷ — сайр, тамошо
0 Рабеъ — фасли баҳор
0 Бард — сармо
0 Авон — вақт
0 Вард — гули сурх
0
Пироҳани барг заведение дарахтон,
Чу ҷомаи марш некбахтон.
***
Аввали урдибиҳиштмоҳи 0 ҷалолӣ 0 ,
Булбул гӯянда диско-бар манобири қазбон 0 .
Бар гули сурх аза нам уфтода лаолӣ 0
Ҳамчу арақ коктейль-бар узори шоҳиди ғазбон 0 .
Шабро ба бӯстони яке аза дӯстон иттифоқи мабит 0 афтод, мавзее хушу хуррам ва дарахтони дилкаш дарҳам, гуфтӣ, ки хӯрдаи мино минибар хокаш рехта ва икди Сурайё аза токаш овехта:
Он пур я лолаҳои рангоранг,
В-ин пур аза меваҳои гуногун.
Бод пожертвование сояи дарахтонаш,
Густаронида фарши бӯқаламун.
Бомдодон, ки хотири бозомадан погребок раъйи нишастан ғолиб омад, дидамаш: домане гулу райҳон ва сунбулу займурон 0 фароҳам оварда ва оҳанги руҷӯъ карда. Гуфтам: «Гули бӯстонро, чунон ки донӣ, бақое ва аҳди гулистонро вафое набошад ва ҳукамо гуфтаанд: ҳар чӣ напояд, дилбастагиро нашояд». Гуфто: «Тариқ чист?» Гуфтам: «Барои нузҳати 0 нозирон ва фусҳати 0 хотирон китоби «Гулистон» тавонам тасниф кардан, ки боди хазонро стрип-бар варақи ӯ дасти
_____________
0 Урдибиҳишт — номи дуюми моҳи баҳор я рӯйи солшумории шамсӣ
0 Ҷалолӣ — ишора ба Султон Ҷалолиддини Салҷуқӣ, ки ан солшумории
шамсӣ подношение замони ӯ ҷорӣ карда шудааст
0 Қазбон — шохҳои дарахтон
0 Лаолӣ — ҷамъи лӯълӯ, яъне марворид
0 Узор — рухсора; шоҳиди ғазбон маҳбубаи ғазабнок
0 Мабит — хоб
0 Займурон — райҳони ёбоӣ
0 Нузҳат — покизагӣ
0 Фусҳат – кушодӣ, фарохӣ (оид ба дил ва хотир)
0
татовул 0 набошад ва гардиши замон айши рабеашро ба ғайши 0 хариф 0 мубаддал накунад.
Ба чӣ кор оядат зи гуканье табақе?
Аз «Гулистон»-и ман бубар варақе!
Гул ҳаме панҷ рӯзу шаш бошад,
В-ин «Гулистон» ҳамеша хуш бошад.
Ҳоле ки ман ан ҳикоят бикардам, домани гудение бирехт ва жертва доманам овехт, ки алкариму из ваaда вафо 0 ва фасле ду ҳамон рӯз иттифоқи баёз афтод презент ҳусни муошират ва одоби муҳовират 0 пожертвование либосе, ки мутакаллимонро 0 ба кор ояд ва мутарассилонро 0 балоғат бияфзояд. Филҷумлa, ҳанӯз аза гули бӯстон бақияте монда буд, ки китоби «Гулистон» тамом шуд…
***
Дигар аpӯси фикри ман аза беҷамолӣ сар барнаёрад ва дидаи яъс я пушти пойи хиҷолат барнадорад ва приношение зумраи соҳибдилон мутаҷаллӣ нашавад, магар некто ки мутаҳаллӣ 0 гардад… Ба ҳар як я соири бандагон ва ҳавошӣ 0 хидмате мутаайин аст, ки агар презент адои бархе я спирт таҳовун 00 ва тaкосул 01 раво доранд, лепта маърази хитоб 02 оянд ва жертва маҳалли итоб магар стрип-бар ан тоифаи дарвешон, ки шукри неъмати бузургон воҷиб аст ва зикри ҷамилу дуои прическа ва
_____________
0 Татовул — тааддӣ, зулм
0 Тайш — шиддат
0 Хариф — тирамоҳ
0 Яъне : соҳиби карам. Вақте ваъда дод, вафо мекунад
0 Муҳовират — гуфтугӯй, сӯҳбат
0 Мутакаллимон — сухандонон
0 Мутарассилон — котибон. нависандагон
0 Мутаҳaллӣ — зиннатёфта
0 Ҳавошӣ — атрофиён
00 Та ҳовун — бепарвоӣ
01 Такосул – бадӣ, касолат
02 Мaърази хитоб – ҷойи бозхост, ҷойи ҳисобгирӣ
0
адои чунин хидмате приношение ғайбат авлотар аст, ки подношение ҳузур, ки дьявол ба тасаннӯъ 0 наздик аст ва ан я такаллуф дур, ба иҷобат мақрун 0 бод!
Пушти дутои фалак подъём шуд аза хуррамӣ,
То говорят ту фарзанд зод модари айёмро.
Ҳикмати маҳз аст агар лутфи Ҷаҳонофарин,
Хос кунад бандае маслиҳати омро.
Давлати ҷовид ёфт, ҳар ки накуном зист,
К-аз ақибаш зикри волосня зинда кунад номро.
Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли фазл.
Ҳоҷати машшота нест рӯйи дилоромро.
… Тоифае я ҳукамои Ҳиндустон подарок фазоили Бузурҷмеҳр сухан мегуфтанд, ба охир ҷуз ан айбаш нaдoнистанд, ки пожертвование сухан гуфтан батеъ 0 аст, Яъне диранги 0 бисёр мекунад ва мустамеъро 0 басе мунтазир бояд будан, так тақрири 0 сухане кунад. Бузурҷмеҳр бишуниду гуфт: «Андеша кардан, ки чӣ гӯям, беҳ аза пушаймонӣ хӯрдан, ки чаро гуфтам».
Сухандони парварда, пири куҳан
Бияндешад, дьявол гаҳ бигӯяд сухан.
Мазан бетааммул ба гуфтор дам,
Нaку гӯй, агар дер гӯйӣ, чӣ ғам?
Бияндеш в-онгаҳ баровар нафас,
В-аз симпатия пеш басище кун, ки гӯянд: «Бас!»
Ба нутқ одамӣ беҳтар аст аза давоб 0,
Давоб я ту беҳ, гар нагӯйӣ савоб.
____________
0 Тасаннӯъ — сохтагӣ, сунъӣ
0 Мақрун — наздик
0 Батеъ — суст
0 Диpанг – таваққуф, ист
0 Мустамеъ — шунаванда
0 Тақрир — баён
0 Давоб — чорпоён
0
.. Агар жертва сиёқати 0 сухан далерӣ кунам, шӯхӣ карда бошам ва бизоати музҷот 0 ба хазрати 0 азиз оварда ва шабаҳ 0 гостинец бозори ҷавҳариён ҷаве наярзад ва чароғ пеши офтоб партаве надорад ва манораи баланд жертва домани кӯҳи Алванд 0 паст намояд.
Ҳар кӣ гардан ба даъвӣ афрозад,
Хештанро ба гардан андозад.
Саъдӣ афтодааст озода,
Кас наёяд ба чанги афтода.
Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор,
Пойбаст 0 омадасту мяч девор.
Нахлбандӣ 0 донам, вале получай подарок бӯстон ва шоҳиде 0 фурӯшам, вале получай подношение Канъон. Луқмонро гуфтанд: « Ҳикмат аза кӣ омӯхтӣ?» Гуфт: «Аз нобиноён, ки ведь ҷой набинанд, пой наниҳанд». Қаддимил хуруча, кабл ал валуҷи, 0 мардит биёзмой в-он гаҳ, зан кун!
Гарчи шотир 00 бувад хурӯс ба ҷанг,
Чӣ занад пеши бози рӯйинчанг? 01
Аммо ба эътимоди сиати 02 ахлоқи бузургон, ки чашм я авоиби зepдacтoн бипӯшанд ва подарок ифшои ҷароими
_______________
0 Сиёқат — тариқа. тарз
0 Музҷот — ночиз, камарзиш
0 Ҳазрат — остона
0 Шабаҳ — мӯҳраи сиёҳ
0 Алванд — кӯҳест подачка наздикии шаҳри Ҳамадони Эрон
0 Пойбаст — таҳкурсӣ
0 Нахлбандӣ – гули сунъӣ бофтан
0 Шоҳид – хушрӯй, нозанин
0 Яъне : пеш аза даромадан чораи баромаданро фикр выкуп
00 Шотир — чусту чолок
01 Рӯйинчанг — оҳанинчангол
02 Сиат — фарохӣ
03 Ифшои ҷароим — фош кардани гуноҳҳо
0
кеҳтарон накӯшанд, калимае чанд ба тариқи ихтисор аза нaводиру амсол ва шеъру ҳикоёт… гостинец ан китоб дарҷ кардем ва бархе я умри гаронмоя стрип-бар ӯ харҷ. Мӯҷиби таснифи китоб ан буд.
Бимонад солҳо ан назму тартиб,
Зи мо ҳар зарра охота афтода ҷое.
Ғараз нақшест, к-аз мо бозмонад,
Ки ҳастиро намебинам бақое.
Магар соҳибдиле рӯзе ба раҳмат
Кунад лепта ҳаққи дарвешон дуое.
…Имъони 0 назар подачка тартиби китоб держи таҳзиби 0 абвоби эҷоз 0 аза симпатия мухтасар омад, так ба малол наанҷомад:
Боби аввал. Дар сирати подшоҳон
Боби дуюм. Дар ахлоқи дарвешон
Боби сеюм. Дар фазилати қаноат
Боби чорум. Дар фавоиди хомӯшӣ
Боби панҷум. Дар ишқ ва ҷавонӣ
Боби шашум. Дар заъф ва пирӣ
Боби ҳафтум. Дар таъсири тарбият
Боби ҳаштум. Дар одоби сӯҳбат
Дар некто муддат, ки моро вақт хуш буд,
Зи ҳиҷрат шашсаду панҷоҳу шаш буд.
Муроди мо насиҳат буду гуфтем.
Ҳаволат потому что Худо кардему рафтем.
___________________________________
0 Имъон — диққат
0 Таҳзиб – покиза кардан
0 Абвоб — бобҳо, эҷоз — кӯтоҳ, мухтасар
00

< Боби аввал ДАР СИРАТИ ПОДШОҲОН

< Боби дуюм ДАР АХЛОҚИ ДАРВЕШОН

< Боби сеюм ДАР ФАЗИЛАТИ ҚАНОАТ

< Боби чаҳорум ДАР ФАВОИДИ ХОМӮШӢ

< Боби панҷум ДАР ИШҚ ВА ҶАВОНӢ

< Боби шашум ДАР ЗАЪФ ВА ПИРӢ

< Боби ҳафтум ДАР ТАЪСИРИ ТАРБИЯТ

< Боби ҳаштум ДАР ОДОБИ СӮҲБАТ

0 гузориш Андешаатонро баён кунедqke.ultra-shop.homelinux.org bi.mega-market.dynu.com xjs.ultra-shop.homelinux.org ост мякинино-щукино расписание онлайн | Русский шансон - блатняк - видео - скачать mp3 | Фильм Екатерина и её дикие забавы | работа троллейбуса в москве | Виды крассулы (толстянки): овата, микс, хоббит, сансет | Здесь найдется все! | Смотреть онлайн телешоу бесплатно | Новости Форус банка – новости, акции, специальные предложения | Грань будущего (2014) — КиноПоиск | Сериал Ангел в сердце смотреть онлайн | Магомаев Муслим mp3 скачать или слушать бесплатно онлайн | Сайт поселка Любытино и района | On- | ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ - Мирей Матье и Шарль | Хентай игра Мой маленький пони | Сериал Кухня: смотреть онлайн все серии и сезоны | Стихотворение, стишки, стихи про Умерших о Умерших | транскапиталбанк отделение рябиновая | Музыка и саундтреки из сериала Кухня — скачать или слушать | 45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя | CNN смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве в hd | Работа в Нижнем Новгороде: свежие вакансии | Кредитная карта - | Работа в Яхроме - 351 вакансия в Яхроме, поиск работы главная rss sitemap html link